Kursy walut

Tabela z dnia 2021-10-27

WalutaSymbolKurs średni
Dolar amerykański1 USD3,9815
Dolar australijski1 AUD2,9825
Dolar kanadyjski1 CAD3,2060
Euro1 EUR4,6165
Forint (Węgry)100 HUF1,2636
Frank szwajcarski1 CHF4,3362
Funt szterling1 GBP5,4640
Jen (Japonia)100 JPY3,5019
Korona czeska1 CZK0,1796
Korona duńska1 DKK0,6205
Korona norweska1 NOK0,4736
Korona szwedzka1 SEK0,4619

EuroFATCA

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe.

W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank Spółdzielczy w Łomazach.

Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany takich informacji jest Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Działając w świetle ww. Ustawy, Bank Spółdzielczy w Łomazach zobowiązany jest określić, rezydencję podatkową swoich Klientów. W celu uzyskania tych informacji, Bank Spółdzielczy w Łomazach będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich Klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeśli okaże się, że Klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Bank Spółdzielczy w Łomazach przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

Ważne informacje

Bank Spółdzielczy w Łomazach, począwszy od dnia 01.05.2017 r. zwraca się do wszystkich Klientów zainteresowanych nabyciem następujących produktów bankowych: rachunków ROR, rachunków bieżących, rachunków dla JST, rachunków pomocniczych, lokat terminowych, rachunki typu a’vista, o złożenie stosownego Oświadczenia dotyczącego rezydencji podatkowej, tj.:

Konieczne działania

Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów EuroFATCA, Klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza. Istnieją dwa rodzaje formularzy na potrzeby EuroFATCA. Formularze te znajdują się pod poniższymi linkami, wraz z wyjaśnieniem, jakiego podmiotu każdy z tych formularzy dotyczy, tj.:

Niezłożenie przez Klienta ww. Oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej uniemożliwi Bankowi prowadzenie dla tego Klienta umów ww. produktów bankowych.

Jednocześnie dla Klientów, którzy posiadają na dzień 30.04.2017 r. ww. produkty bankowe, Bank Spółdzielczy w Łomazach sam określi rezydencję podatkową, korzystając z informacji, które już posiada o swoich Klientach, zastrzegając sobie możliwość zwrócenia się z prośbą o dostarczenie i uzupełnienie brakujących informacji.

W przypadku pytań dotyczących indywidualnej sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Łomazach nie świadczy usług doradztwa podatkowego.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Banku w oddziale bądź centrali.

Najczęściej zadawane pytania
 1. Czym jest CRS i EuroFATCA?

  Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze. EuroFATCA ma w celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

  Regulacje dotyczące automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, potocznie określa się mianem „EuroFATCA” alternatywnie „CRS”.

 2. Jaka jest podstawa prawna w Polsce dotycząca EuroFATCA i kiedy wchodzi w życie?

  W Polsce została uchwalona Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. 2017 poz. 648), która obowiązuje swoim zakresem instytucje finansowe począwszy od dnia 1 maja 2017 r.

 3. Kogo dotyczy EuroFATCA?

  EuroFATCA dotyczy wszystkich Klientów Indywidualnych i Klientów Instytucjonalnych.

 4. Czy jest to praktyka stosowana przez wszystkie banki?

  Tak, wszystkie instytucje finansowe w tym wszystkie banki w Polsce mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami EuroFATCA.

 5. Jakie produkty bankowe są objęte EuroFATCA?

  Wszystkie rachunki depozytowe w tym produkty bankowe oferowane przez Bank Spółdzielczy w Łomazach takie jak: rachunki ROR, rachunki bieżące, rachunki JST, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki typu a’vista.

 6. Jakie informacje Klient jest zobowiązany dostarczyć do Banku Spółdzielczego w Łomazach?

  W związku z wymogami CRS, Bank poprosi o dostarczenie poniższych informacji:

  Klient indywidualny:

  1. imię i nazwisko;
  2. aktualny adres zamieszkania;
  3. miejscowość i kraj urodzenia;
  4. data urodzenia;
  5. kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
  6. numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

  Klient instytucjonalny/podmiot prawny:

  1. nazwa;
  2. aktualny adres siedziby (w tym kraj);
  3. kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
  4. status podmiotu;
  5. dane osoby kontrolującej - dane osoby fizycznej;
  6. numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.
 7. Czy złożenie w banku Oświadczenia o rezydencji podatkowej w przypadku zawierania nowej umowy o produkt jest konieczne?

  Tak. Stosownie do przepisów Ustawy pobranie Oświadczenia w toku otwierania rachunku jest elementem obligatoryjnym do jego otwarcia. W przypadku odmowy złożenia przez Klienta przedmiotowego Oświadczenia, Bank Spółdzielczy w Łomazach odmówi zawarcia stosownej umowy i otwarcia rachunku produktu.

 8. Jak często Klienci są zobowiązani do przekazywania informacji o swojej rezydencji podatkowej do Banku Spółdzielczego w Łomazach?

  Po złożeniu przez Klienta w Banku Spółdzielczym w Łomazach ważnego Oświadczenia, kolejne będzie konieczne jedynie w przypadku aktualizacji informacji danych osobowych lub jeśli Bank Spółdzielczy w Łomazach uzna, że status rezydencji podatkowej mógł ulec zmianie.

 9. Jakie informację Bank Spółdzielczy w Łomazach będzie przekazywał do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej?

  Bank Spółdzielczy w Łomazach będzie przekazywał informacje dotyczące Klienta (m.in. imię i nazwisko/nazwę, adres/siedzibę, TIN –numer identyfikacji podatkowej) oraz posiadanych przez niego rachunków (m.in. identyfikator rachunku, saldo rachunku).

 10. Od czego zależy przynależność rezydencji podatkowej?

  Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od kilku czynników m.in.: oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności. W przypadku pytań dotyczących kraju rezydencji podatkowej, każdy Klient zobowiązany jest skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Łomazach nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Słownik używanych pojęć
 1. Aktywny NFE

  W typowych sytuacjach jest to podmiot niebędący instytucją finansową:

  • który w poprzednim roku kalendarzowym uzyskiwał mniej niż 50% dochodów pasywnych (tj. przychody z dywidend i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychody z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych) oraz mniej niż 50% aktywów posiadanych przez podmiot stanowią aktywa przynoszące dochód pasywny;
  • którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych;
  • który jest powiązany z podmiotem, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych;
  • który jest podmiotem rządowym (w tym jednostka samorządu terytorialnego), bankiem centralnym (np. NBP), organizacją międzynarodową.
 2. Aktywny NFE

  Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to stosowany na skalę światową wymóg zgłaszania i zbierania informacji, obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze, który ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

  Działając w świetle przepisów CRS, Bank jest zobowiązany określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). Jeśli klient jest rezydentem podatkowym poza krajem, w którym prowadzone są jego rachunki bankowe, Bank przekaże taką informację do właściwych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać taką informację z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

 3. Instytucja finansowa

  W typowych sytuacjach jest to podmiot:

  • przyjmujący depozyt w ramach działalności bankowej lub podobnej,
  • przechowujący aktywa finansowe na rachunek innych osób,
  • zarządzający aktywami i funduszami,
  • 4zarządzający środkami pieniężnymi lub innymi aktywami finansowymi w cudzym imieniu.
 4. Klient indywidualny

  Osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i rolnik wykonujący indywidualnie działalność rolniczą.

 5. Klient instytucjonalny

  Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, czyli takie jak: spółka kapitałowa, spółka osobowa lub fundacja. Definicja nie obejmuje natomiast Klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub rolników, gdyż w świetle przepisów EuroFATCA traktuje się je jak Klienta Indywidualnego.

 6. Oświadczenia CRS

  Oświadczenia to formularze, które służą klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami EuroFATCA. Dokładne informacje dotyczące tych formularzy znajdują się pod linkami Oświadczenia EuroFATCA dla Klientów Indywidualnych oraz Oświadczenia EuroFATCA dla Podmiotów.

 7. Pasywny NFE

  Podmiot niebędący instytucją finansową i aktywnym NFE.

 8. Rezydencja podatkowa

  Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (domicyl podatkowy). Państwo, w którym dana osoba fizyczna podlega opodatkowaniu od całości uzyskiwanych dochodów (nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).

 9. Rezydent

  Klient mający rezydencję podatkową w danym państwie.

 10. TIN (ang. Tax Identification Number)

  TIN to numer identyfikacji podatkowej, składający się z unikalnej kombinacji liter lub cyfr, przypisany osobie fizycznej lub podmiotowi. W niektórych państwach zamiast TIN stosuje się inny przypisany numer, np. numer ubezpieczenia społecznego.

Powrót do strony głównej

Bank BPS BFG Grupa BPS ARiMR NBP BIK VISA

© BS Łomazy

Kod BIC (Swift): POLUPLPR