Gwarancje KFG

Gwarancja KFG jest jedną z form pomocy de minimis udzielanej w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu. Limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych wynosi 200 000 EUR (dla jednego przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 EUR).

Podstawowe parametry gwarancji KFG:

  • dla Klientów z sektora MŚP (wg definicji unijnej - zgodnie z zał. I rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014),
  • stanowi pomoc de minimis,
  • do nowych oraz istniejących kredytów obrotowych i inwestycyjnych,
  • wysokość gwarancji to maksymalnie 80% wartości kredytu,
  • maksymalna kwota gwarancji: 3,5 mln PLN (wraz z zaangażowaniem w gwarancje PLD oraz FG POIG),
  • prowizja 0% za pierwszy rok,
  • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy (gdy zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka lub zastaw rejestrowy, BGK pobiera oświadczenie o wyrażeniu zgody na wstąpienie BGK, w prawa zaspokojonego wierzyciela),
  • maksymalny okres gwarancji wynosi 39 miesięcy dla kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.

Zapraszamy do naszych placówek.

gwarancja kfg

Powrót do strony głównej

Bank BPS BFG Grupa BPS ARiMR NBP BIK VISA

© BS Łomazy

Kod BIC (Swift): POLUPLPR