Słownik

A

A'vista
- na każde żądanie
aktywa - ogólnie pojęty majątek w formie pieniądza, mający określoną siłę nabywczą
amortyzacja - proces przenoszenia wartości środka trwałego na wyrób uzyskany przy jego pomocy
analityka - konto analityczne, konto nie zawierające kont podrzędnych, w jego skład mogą wchodzić rachunki określonego typu
asygnata - dokument księgowy, często używany w banku, będący podstawą do pobrania pieniędzy
ATM - patrz: bankomat, automatyczny kasjer
aneks - korekta, uzupełnienie, np. aneks do umowy o kredyt

B


bankomat
- automatyczny kasjer, specjalizowany komputer służący do wypłacania gotówki i przyjmowania depozytów
beneficjent - osoba będąca adresatem, odbiorcą środków (obdarowany)
bezgotówkowy - rodzaj rozliczeń finansowych dokonywanych bez udziału fizycznego pieniądza
bilans - zestawienie aktywów i pasywów sporządzone na pewną określoną datę
bilon - pieniądz w postaci monet o niskich nominałach
bon skarbowy - papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa za pośrednictwem NBP

C


cesja
- przeniesienie praw własności na inną osobę
czek - polecenie wypłaty osobie wymienionej na czeku lub okazicielowi

D


data transakcji
- dzień w którym zawarto transakcję
data waluty - data od której naliczane są odsetki
debet - ujemne saldo rachunku depozytowego, przekroczenie stanu rachunku (konta)
depozyt - środki pozostawione w banku, oddane do przechowania
dyskonto - różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną rynkową, zysk otrzymywany z góry

E


egzekucja
- proces odzyskiwania utraconych środków w wyniku zerwania umowy
ekspozytura - placówka banku
emitent - instytucja udostępniająca np. papiery wartościowe nabywcom, będąca ich właścicielami
F
finansować - dostarczać środków pieniężnych, opłacać

G


gotówka
- mająca postać materialną (banknot, moneta) wartość danej waluty

H


hipoteka
- dokument tożsamości dla nieruchomości

I


in blanco
- dokument nie zawierający istotnych danych, kwoty, daty ważności, danych personalnych, itp.
inkasować - pobierać pieniądze

K


kapitalizacja
- np. odsetek, to proces zaliczenia (dopisania) odsetek zapadłych do kapitału podstawowego, od którego te odsetki pierwotnie naliczono
księgowanie - dokonywanie zapisów księgowych w księgach rachunkowych
kontrahent - partner w interesach, osoba z którą dokonuje się operacji gospodarczych

L


limit kredytowy
- wartość maksymalnego zadłużenia w ramach danej umowy kredytowej (określenie najczęściej stosowane w przypadku kredytów w linii odnawialnej)
lokata - rodzaj inwestycji, dla otrzymania zysku w postaci odsetek od depozytu

M


marża
- zwykle określana w formie punktów procentowych wartość doliczana do bazowej stopy procentowej w celu wyznaczenia stopy procentowej (zysku)
monit - wezwanie do zapłaty

N


narzut
- patrz. marża
nominał - wartość wyjściowa, zwykle określona na stałe np. wartość papieru wartościowego czy banknotu

O


odsetki
- forma zysku, zwykle naliczana wg ustalonej stopy procentowej od kwoty kapitału

P


PIN
- Personal Identyfication Number, (Prywatny Numer Identyfikacyjny)
persaldo - to saldo sald czyli saldo MA i saldo WN
plan kont - jednolity zestaw kont służący do prowadzenia zapisów księgowych wraz z komentarzem określającym jakie rodzaje zdarzeń gospodarczych mogą one zawierać
poręczenie - forma zabezpieczenia, gwarancja
poręczyciel - gwarant, udzielający gwarancji
prowizja - patrz marża
prolongata - przedłużenie, odłożenie spłaty części lub całości zobowiązania na określony czas
przelew - dowód księgowy będący podstawą do obciążenia rachunku wystawiającego
przeksięgowanie - przeniesienie zapisu z jednego rachunku na inny

R


rata
- część należności zwracanej bankowi w wyniku jej rozłożenia w czasie
rezerwa obowiązkowa - środki odprowadzane do NBP z tytułu posiadanych przez bank depozytów, jej wielkość zależy od wielkości oraz struktury depozytów
rezerwa celowa - zawiązywana przez bank na pokrycie przyszłych wydatków związanych z możliwością nie spłacenia wierzytelności przez kredytobiorcę

S


saldo
- stan rachunku lub konta, WN - saldo winien (ujemne), MA - saldo ma (dodatnie)
stopa procentowa - oprocentowanie wyrażone w procentach w jakiejś skali, najczęściej w skali roku
storno - anulowanie błędnego zapisu księgowego
strata - ujemny wynik finansowy
syntetyka - konto syntetyczne, konto zawierające sumę zapisów na kontach podrzędnych (analitycznych)

T


transfer
- przekazywanie pieniędzy, zwykle za pośrednictwem banku
transza - część np. zaciąganego kredytu wynikająca z rozłożenia wypłaty w czasie

W


waluta
- środek płatniczy danego kraju lub regionu w formie materialnej (monety, banknoty)
wynik finansowy - bilans kosztów i przychodów (Wynik finansowy = przychody - koszty)
wycena - określenie stanu posiadania walut obcych w walucie krajowej wg aktualnego kursu
wierzytelność - środki, które powinniśmy od kogoś otrzymać
wyciąg - informacja o stanie rachunku
windykacja - proces dochodzenia przez bank należności postawionej w stan natychmiastowej wymagalności

Z


zdeponować
- pozostawić w depozycie
zysk - dodatni wynik finansowy
zastaw - zabezpieczenie w postaci dobra materialnego

Ż


żyrant
- gwarant, poręczyciel
 

Strona główna

© Prawa autorskie. BS Łomazy 2012r.