Zawarłeś umowę w ramach Tarczy PFR? Przeczytaj!

Przypominamy, że przedsiębiorcy, którzy zawarli umowę subwencji finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są dostarczenia do Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła umowę była uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy.

Termin upływa 31 grudnia 2020 r.

W przypadku, gdy umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

  • informacja odpowiadająca pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W sytuacji, gdy umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie pełnomocnictwa lub oświadczenia.

Zarówno pełnomocnictwo jak i oświadczenie powinno być opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub poświadczone notarialnie.

Należy pamiętać, że:

  • pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
  • oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

Zarówno pełnomocnictwo jak i oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Dokumenty należy dostarczyć do Banku w następujący sposób:

  • dokumenty elektroniczne - pocztą e-mail na adres bank@bslomazy.pl;
  • dokumenty papierowe - osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Bank Spółdzielczy w Łomazach, ul. Plac Jagielloński 7, 21-532 Łomazy.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Banku do 31 grudnia 2020 r.

Konsekwencją w przypadku niedostarczenia dokumentów będzie wypowiedzenie umowy przez Fundusz PFR.

Uwaga!

Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli umowę, Bank samodzielnie pobierze z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta oraz przedstawi go w bankowości elektronicznej we wniosku umocowanie do akceptacji przedsiębiorcy. W tym przypadku przedsiębiorcy nic nie muszą dostarczać do Banku. Wystarczy tylko, że zalogują się do swojej bankowości elektronicznej, wejdą na wniosek umocowanie i zatwierdzą przedstawione tam dane w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Powrót do strony głównej

Bank BPS BFG Grupa BPS ARiMR NBP BIK VISA

© BS Łomazy

Kod BIC (Swift): POLUPLPR