Oferta pracy: Specjalista ds. analiz kredytowych/monitoringu kredytowego

Poszukujemy osób do pracy na stanowisku Specjalista ds. analiz kredytowych/monitoringu kredytowego.

Zakres zadań i odpowiedzialności

 • weryfikacja dokumentów składanych przez klientów w procesie kredytowym,
 • badanie zdolności kredytowej osób fizycznych i prawnych,
 • ocena zabezpieczeń wnioskowanych ekspozycji kredytowych,
 • wydawanie rekomendacji w zakresie udzielenia kredytu,
 • monitoring sytuacji ekonomiczno – finansowej klientów,
 • ocena i monitorowanie jakości zabezpieczeń,
 • udział w opracowywaniu regulacji wewnętrznych.

Nasze oczekiwania

 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: finanse, ekonomia, rachunkowość, bankowość),
 • minimum 3 lata praktyki w bankowości, preferowane na tym lub podobnym stanowisku
 • umiejętność analizy sytuacji ekonomiczno – finansowej podmiotów gospodarczych
 • znajomości zasad rachunkowości, przepisów prawa bankowego, prawa spółek handlowych,
 • umiejętność analizy/syntezy informacji,
 • umiejętności rozwiązywania problemów i kreatywności,
 • znajomości produktów i usług bankowych,
 • znajomości pakietu MS Office,
 • dobrej organizacji pracy, odpowiedzialności.

Oferujemy

 • zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • świadczenia socjalne,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • opartą na współpracy i rozwoju kulturę organizacyjną.

Pozostałe informacje

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego, podpisanego oświadczenia na adres e-mail: rekrutacja@bslomazy.pl wraz z klauzulą:

Dziękujemy za złożone oferty na które oczekujemy do dnia 28 lipca 2023 roku.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Zapewniamy poufność w procesie rekrutacji.

Aby CV mogło być użyte w procesie rekrutacji powinno zawierać zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji oraz przetwarzanie danych kontaktowych do celów rekrutacji, a także oświadczenie o zapoznaniu z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Oświadczenie:

Oświadczam, że znane mi są przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Zobowiązuję się do:
• zachowania w tajemnicy danych osobowych do których mam lub będę miał(a) dostęp w związku z rekrutacją
• niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z rekrutacją o ile nie są one jawne
• przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznym służącymi do przetwarzania danych osobowych
• zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych o ile nie są one jawne

Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami, może być uznane przez Pracodawcę za naruszenie przepisów karnych ww. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Przykładowe zapisy zgód:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Łomazach z siedzibą w Łomazach ul. Plac Jagielloński 7, 21-532 Łomazy na potrzeby związane z niniejszą rekrutacją.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail oraz numeru telefonu przez Bank Spółdzielczy w Łomazach z siedzibą w Łomazach ul. Plac Jagielloński 7, 21-532 Łomazy na potrzeby związane z niniejszą rekrutacją.

Dodatkowo możliwe jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji przy użyciu poniższego zapisu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Łomazach z siedzibą w Łomazach ul. Plac Jagielloński 7, 21-532 Łomazy na potrzeby związane z przyszłymi rekrutacjami.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Łomazach (dalej Bank), z siedzibą w Łomazach, ul. Plac Jagielloński 7, 21-532 Łomazy. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Banku należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych korzystając z adresu iod@bslomazy.pl.

Kontakt z Bankiem możliwy jest mailowo bank@bslomazy.pl, telefonicznie pod numerem 83 341 70 05, listownie na adres korespondencyjny Banku: Bank Spółdzielczy w Łomazach ul. Plac Jagielloński 7, 21-532 Łomazy.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celach związanych z rekrutacją, zgodnie z:

 1. Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO (podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda, dotyczy np. danych podanych w CV innych niż wymagane przez przepisy prawa),
 2. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych osobowych podyktowane jest prawnie uzasadnionym interesem Banku) oraz
 3. Art. 6 ust. 1 lit. c) (cel i zakres przetwarzania danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z art. 221 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy),
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Bank będzie przetwarzać dane osobowe przez czas trwania rekrutacji, tj. od momentu złożenia aplikacji/CV do momentu jej zakończenia, a po jej zakończeniu przez okres przewidziany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank także na potrzeby przyszłych rekrutacji, jeżeli została wyrażona na to zgoda.

Kategorie odbiorców danych:

Bank nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom w celach rekrutacji.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

 • dostęp do danych osobowych,
 • sprostowanie danych osobowych,
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenie danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzane tych danych następuje na podstawie odrębnej zgody.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego o prawnie uzasadniony interes Banku. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywało się będzie na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzania danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Bankiem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych. Niezależnie od powyższych uprawnień, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych wymaganych przez Bank jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Nie ma obowiązku podania tych danych, lecz ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji.

Oferta pracy: Specjalista ds. analiz kredytowych/monitoringu kredytowego
Przewiń na górę
Skip to content