EuroFATCA

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe.

W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank Spółdzielczy w Łomazach.

Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany takich informacji jest Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Działając w świetle ww. Ustawy, Bank Spółdzielczy w Łomazach zobowiązany jest określić, rezydencję podatkową swoich Klientów. W celu uzyskania tych informacji, Bank Spółdzielczy w Łomazach będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich Klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeśli okaże się, że Klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Bank Spółdzielczy w Łomazach przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

Ważne informacje

Bank Spółdzielczy w Łomazach, począwszy od dnia 01.05.2017 r. zwraca się do wszystkich Klientów zainteresowanych nabyciem następujących produktów bankowych: rachunków ROR, rachunków bieżących, rachunków dla JST, rachunków pomocniczych, lokat terminowych, rachunki typu a’vista, o złożenie stosownego Oświadczenia dotyczącego rezydencji podatkowej, tj.:

Konieczne działania

Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów EuroFATCA, Klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza. Istnieją dwa rodzaje formularzy na potrzeby EuroFATCA. Formularze te znajdują się pod poniższymi linkami, wraz z wyjaśnieniem, jakiego podmiotu każdy z tych formularzy dotyczy, tj.:

Niezłożenie przez Klienta ww. Oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej uniemożliwi Bankowi prowadzenie dla tego Klienta umów ww. produktów bankowych.

Jednocześnie dla Klientów, którzy posiadają na dzień 30.04.2017 r. ww. produkty bankowe, Bank Spółdzielczy w Łomazach sam określi rezydencję podatkową, korzystając z informacji, które już posiada o swoich Klientach, zastrzegając sobie możliwość zwrócenia się z prośbą o dostarczenie i uzupełnienie brakujących informacji.

W przypadku pytań dotyczących indywidualnej sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Łomazach nie świadczy usług doradztwa podatkowego.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Banku w oddziale bądź centrali.

Najczęściej zadawane pytania
 1. Czym jest CRS i EuroFATCA?
  Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze. EuroFATCA ma w celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania. Regulacje dotyczące automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, potocznie określa się mianem „EuroFATCA” alternatywnie „CRS”.
 2. Jaka jest podstawa prawna w Polsce dotycząca EuroFATCA i kiedy wchodzi w życie?
  W Polsce została uchwalona Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. 2017 poz. 648), która obowiązuje swoim zakresem instytucje finansowe począwszy od dnia 1 maja 2017 r.
 3. Kogo dotyczy EuroFATCA?
  EuroFATCA dotyczy wszystkich Klientów Indywidualnych i Klientów Instytucjonalnych.
 4. Czy jest to praktyka stosowana przez wszystkie banki?
  Tak, wszystkie instytucje finansowe w tym wszystkie banki w Polsce mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami EuroFATCA.
 5. Jakie produkty bankowe są objęte EuroFATCA?
  Wszystkie rachunki depozytowe w tym produkty bankowe oferowane przez Bank Spółdzielczy w Łomazach takie jak: rachunki ROR, rachunki bieżące, rachunki JST, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki typu a’vista.
 6. Jakie informacje Klient jest zobowiązany dostarczyć do Banku Spółdzielczego w Łomazach?
  W związku z wymogami CRS, Bank poprosi o dostarczenie poniższych informacji: Klient indywidualny:
  1. imię i nazwisko;
  2. aktualny adres zamieszkania;
  3. miejscowość i kraj urodzenia;
  4. data urodzenia;
  5. kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
  6. numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.
  Klient instytucjonalny/podmiot prawny:
  1. nazwa;
  2. aktualny adres siedziby (w tym kraj);
  3. kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
  4. status podmiotu;
  5. dane osoby kontrolującej – dane osoby fizycznej;
  6. numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.
 7. Czy złożenie w banku Oświadczenia o rezydencji podatkowej w przypadku zawierania nowej umowy o produkt jest konieczne?
  Tak. Stosownie do przepisów Ustawy pobranie Oświadczenia w toku otwierania rachunku jest elementem obligatoryjnym do jego otwarcia. W przypadku odmowy złożenia przez Klienta przedmiotowego Oświadczenia, Bank Spółdzielczy w Łomazach odmówi zawarcia stosownej umowy i otwarcia rachunku produktu.
 8. Jak często Klienci są zobowiązani do przekazywania informacji o swojej rezydencji podatkowej do Banku Spółdzielczego w Łomazach?
  Po złożeniu przez Klienta w Banku Spółdzielczym w Łomazach ważnego Oświadczenia, kolejne będzie konieczne jedynie w przypadku aktualizacji informacji danych osobowych lub jeśli Bank Spółdzielczy w Łomazach uzna, że status rezydencji podatkowej mógł ulec zmianie.
 9. Jakie informację Bank Spółdzielczy w Łomazach będzie przekazywał do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej?
  Bank Spółdzielczy w Łomazach będzie przekazywał informacje dotyczące Klienta (m.in. imię i nazwisko/nazwę, adres/siedzibę, TIN –numer identyfikacji podatkowej) oraz posiadanych przez niego rachunków (m.in. identyfikator rachunku, saldo rachunku).
 10. Od czego zależy przynależność rezydencji podatkowej?
  Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od kilku czynników m.in.: oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności. W przypadku pytań dotyczących kraju rezydencji podatkowej, każdy Klient zobowiązany jest skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Łomazach nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.
Słownik używanych pojęć
 1. Aktywny NFE W typowych sytuacjach jest to podmiot niebędący instytucją finansową:
  • który w poprzednim roku kalendarzowym uzyskiwał mniej niż 50% dochodów pasywnych (tj. przychody z dywidend i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychody z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych) oraz mniej niż 50% aktywów posiadanych przez podmiot stanowią aktywa przynoszące dochód pasywny;
  • którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych;
  • który jest powiązany z podmiotem, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych;
  • który jest podmiotem rządowym (w tym jednostka samorządu terytorialnego), bankiem centralnym (np. NBP), organizacją międzynarodową.
 2. Aktywny NFE Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to stosowany na skalę światową wymóg zgłaszania i zbierania informacji, obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze, który ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania. Działając w świetle przepisów CRS, Bank jest zobowiązany określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). Jeśli klient jest rezydentem podatkowym poza krajem, w którym prowadzone są jego rachunki bankowe, Bank przekaże taką informację do właściwych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać taką informację z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.
 3. Instytucja finansowa W typowych sytuacjach jest to podmiot:
  • przyjmujący depozyt w ramach działalności bankowej lub podobnej,
  • przechowujący aktywa finansowe na rachunek innych osób,
  • zarządzający aktywami i funduszami,
  • 4zarządzający środkami pieniężnymi lub innymi aktywami finansowymi w cudzym imieniu.
 4. Klient indywidualny Osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i rolnik wykonujący indywidualnie działalność rolniczą.
 5. Klient instytucjonalny Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, czyli takie jak: spółka kapitałowa, spółka osobowa lub fundacja. Definicja nie obejmuje natomiast Klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub rolników, gdyż w świetle przepisów EuroFATCA traktuje się je jak Klienta Indywidualnego.
 6. Oświadczenia CRS Oświadczenia to formularze, które służą klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami EuroFATCA. Dokładne informacje dotyczące tych formularzy znajdują się pod linkami Oświadczenia EuroFATCA dla Klientów Indywidualnych oraz Oświadczenia EuroFATCA dla Podmiotów.
 7. Pasywny NFE Podmiot niebędący instytucją finansową i aktywnym NFE.
 8. Rezydencja podatkowa Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (domicyl podatkowy). Państwo, w którym dana osoba fizyczna podlega opodatkowaniu od całości uzyskiwanych dochodów (nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).
 9. Rezydent Klient mający rezydencję podatkową w danym państwie.
 10. TIN (ang. Tax Identification Number) TIN to numer identyfikacji podatkowej, składający się z unikalnej kombinacji liter lub cyfr, przypisany osobie fizycznej lub podmiotowi. W niektórych państwach zamiast TIN stosuje się inny przypisany numer, np. numer ubezpieczenia społecznego.
Przewiń na górę
Skip to content