Ochrona danych osobowych

RODO jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Bank Spółdzielczy w Łomazach z siedzibą w Łomazach przy ul. Plac Jagielloński 7.

Jak się z nami skontaktować żeby uzyskać informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Adres e-mail naszego Inspektora Ochrony Danych to iod@bslomazy.pl. Możesz też skorzystać z tradycyjnej poczty wysyłając list na adres Inspektor Ochrony Danych, Bank Spółdzielczy w Łomazach, ul. Plac Jagielloński 7, 21-532 Łomazy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Bank?

 • realizacja zawartej umowy prowadzenia rachunku bankowego (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • ocena ryzyka kredytowego na podstawie obowiązku z art. 70 i 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876);
 • wypełnienie zobowiązania do wymieniania z innymi państwami Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe zgodnie z ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami [Euro – Fatca] (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), gdy zawarliśmy umowę;
 • ewentualne podejmowanie czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez Administratora oraz obrony przed nadużyciami;
 • rozpatrywanie reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2017 poz. 2270 z późn. zm.);
 • badanie satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę;
 • przechowywanie archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
 • ewentualne ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • analityczny dobór usług do potrzeb klientów Administratora, optymalizacji produktów w oparciu także o Twoje uwagi i zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu;
 • wypełnienie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • oferowanie przez Administratora reklam produktów (marketing).

Jakie są rodzaje danych przetwarzanych przez Bank?

 • dane klienta – weryfikacja osoby/podmiotu którymi klient się identyfikuje,
 • dane transakcyjne – dane niezbędne do identyfikacji i dokonania transakcji,
 • dane preferencyjne – dane analizowane na podstawie Twoich zachowań i personalizacji które odnoszą się do realizacji danej usługi i przekazaniu potwierdzonym wcześniej podpisaną zgodą (informacja handlowa w celu marketingowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej),
 • dane dotyczące stanu cywilnego – sytuacja rodzinna, utrzymanie osób w gospodarstwie domowym,
 • dane finansowe – stan majątkowy, zdolność i wiarygodność kredytowa,
 • dane dotyczące działalności gospodarczej – informacja o rodzaju działalności klienta lub podmiotu,
 • dane audiowizualne – nagrania zawierające mienie, majątek,
 • dane dotyczące stron internetowych – polityka prywatności, cookies.

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania rachunku bankowego lub uruchamiania kredytu. Możemy wejść w posiadanie Twoich danych osobowych w sytuacji, kiedy wykonasz przelew lub wpłatę gotówki będąc osobiście w placówce Banku.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Aby móc otworzyć i prowadzić dla Ciebie rachunek bankowy wymagamy podania następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania i adres kontaktowy,
 • numer PESEL,
 • dane dokumentu tożsamości: rodzaj, seria i numer, daty wydania i ważności, nazwa organu wydającego.

Jeśli zechcesz wyznaczyć pełnomocnika do swojego rachunku lub upoważnić pracownika do jego obsługi, wymagamy tego samego zestawu danych tej osoby.

Jeśli zechcesz korzystać z usług Banku, których działanie wymaga korzystania elektronicznych kanałów kontaktu konieczne może być podanie takich danych:

 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz wymaganych danych osobowych nie będziesz mógł skorzystać z usług Banku.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa możemy potrzebować od Ciebie innych danych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne.

Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom z Grupy BPS oraz firmom, z którymi Bank współpracuje:

 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa,
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa,
 • Biuro Informacji Kredytowej S.A., ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa,
 • Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa,
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa,
 • Novum Sp. z o.o., ul. Spokojna 9A, 18-400 Łomża,
 • ITCard Centrum Technologii Płatniczych S.A., ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa,
 • Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., ul. rtm. W. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa,
 • Związek Banków Polskich, ul. Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa,
 • biegły rewident upoważniony do badań sprawozdań finansowych banku,
 • PlanetPay, ul. Jutrzenki 139, 02-226 Warszawa,
 • PlanetPlus, ul. Marszałkowska 87/59, 00-683 Warszawa,
 • Bajt, ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska,
 • Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. z o.o., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa,
 • komornik sądowy.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, Twoje dane mogą być przechowywane:

 • do 5 lat od wygaśnięcia zobowiązania – dla celów wykonywania czynności bankowych (art. 105a ust. 3 i 5 Prawa bankowego),
 • do 12 lat – dla celów stosowania metod wewnętrznych (art. 105a ust. 4 i 5 Prawa bankowego),
 • dla celów rozpatrywania Twoich reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do innych państw?

Twoje dane mogą być przekazane do innych krajów w związku z dokonywaniem przez Ciebie międzynarodowych transferów pieniężnych.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany?

Tak, Twoje dane mogą być automatycznie przetwarzane w procesach: analizy oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Na podstawie wyników automatycznego przetwarzania Twoich danych mogą być podejmowane decyzje kredytowe.

Jakie masz uprawnienia wobec Banku w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia. Możesz również zabronić przetwarzania w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Musisz jednak pamiętać, że w przypadku gdy przetwarzania Twoich danych wymaga prawo, Twój sprzeciw nie zadziała natychmiast.

Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem lub Twoją wolą masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba znajduje się przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Przewiń na górę
Skip to content