Ład korporacyjny

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łomazach oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Łomazach wprowadził „Zasady Ładu Korporacyjnego”, określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczy w Łomazach”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Tekst „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Łomazach” (zwanej dalej Polityką) dostępny jest na stronie internetowej Banku.

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Łomazach informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:

 1. Zasada określona w § 8 ust. 4 w części dotyczącej:
  „zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego”

  Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuje się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwiania elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnianiu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.
 2. Zasady określonej w § 11 „Zasad Ładu korporacyjnego” – transakcje z podmiotami powiązanymi

  Uzasadnienie: Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, w związku z czym nie wprowadził zapisów dotyczących § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” do Polityki.
 3. Zasad Rozdziału 9 – wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta

  Uzasadnienie: zapisy Rozdziału 9 nie dotyczą Banku.

Łomazy, 23 kwietnia 2020 r.

Pobierz:

Przewiń na górę
Skip to content