Gwarancja KFG

Gwarancja KFG jest jedną z form pomocy de minimis udzielanej w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu. Limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych wynosi 200 000 EUR (dla jednego przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 EUR).

Podstawowe parametry gwarancji KFG:

  • dla Klientów z sektora MŚP (wg definicji unijnej – zgodnie z zał. I rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014),
  • stanowi pomoc de minimis,
  • do nowych oraz istniejących kredytów obrotowych i inwestycyjnych,
  • wysokość gwarancji to maksymalnie 80% wartości kredytu,
  • maksymalna kwota gwarancji: 3,5 mln PLN (wraz z zaangażowaniem w gwarancje PLD oraz FG POIG),
  • prowizja 0% za pierwszy rok,
  • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy (gdy zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka lub zastaw rejestrowy, BGK pobiera oświadczenie o wyrażeniu zgody na wstąpienie BGK, w prawa zaspokojonego wierzyciela),
  • maksymalny okres gwarancji wynosi 39 miesięcy dla kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.

Zapraszamy do naszych placówek.

Gwarancja KFG
Przewiń do góry
Skip to content